Persondatapolitik

Persondatapolitik

For klientbehandling ved:
Kognitiv terapeut og jordemoder Helene Cagara
CVR: 40201564
Pr. februar 2019

Velkommen som klient hos kognitiv terapeut og jordemoder Helene Cagara Bækgaard.
I forbindelse med dine behandlinger er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig. Og da jeg finder etik og beskyttelse af privatlivet som et vigtigt fundament i en privat praksis som denne, bør du som klient kunne henvende på et oplyst grundlag.

Dataansvarlig
Helene Cagara er dataansvarlig og sikrer hermed, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

Formål med indsamling
De indsamlede data anvendes med det formål at varetage god og sikker klientbehandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.
Disse oplysninger noteres med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter jeg først dit samtykke.

Denne anvendelse sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

Disse data behandles
Jeg behandler data, som du aktivt giver til mig f.eks.:

  • Navn, adresse, fødselsdag- og år/cpr-nummer, telefonnummer og e-mail
  • Sundhedsoplysninger
  • Oplysninger du deler med klinikken via sociale medier, herunder Instagram og Facebook.
  • Oplysninger sendt på e-mail. Der anvendes ikke krypteret mail, hvorfor du bør være opmærksom på, hvilke personfølsomme oplysninger, du sender til mig på mail.

Journalføring i forbindelse med jordemoderfaglige ydelser
Som autoriseret jordemoder noterer jeg data om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter Sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i Autorisationslovens kapitel 6 og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Jeg journalfører det, som er relevant for behandlingen og ikke det, som hører privatlivet til og ikke skønnes nødvendigt for behandlingen. Som jordemoder er jeg forpligtet til at journalføre navn og cpr. nummer.

Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg med din tilladelse modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i Sundhedslovens kapitel 9.

Journaler oprettet i forbindelse med jordemoderfaglige ydelser opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er for jordemødre 10 år fra det seneste notat i journalen, jf. Journalbekendtgørelsens § 15, stk. 1

Journalføring i forbindelse med psykoterapeutiske ydelser
Når jeg udfører terapeutisk rådgivning, laver undersøgelser eller behandlinger vedr. personlige, familiemæssige eller lignende problemer, har jeg journalpligt. Det betyder, at jeg er forpligtet til at notere alle vigtige ting ned i en journal. Uden for journalpligten falder supervision, kursusvirksomhed mv. og indledende samtaler om opstart af en behandling. I disse situationer er der ikke pligt til at føre journal.

I forbindelse med mine terapeutiske ydelser journalføres mine klienter med navn og fødselsdag. Dertil indeholder journalen alle væsentlige oplysninger om det forløb, den enkelte klient er i gang med. Det vil sige både faktiske og behandlingsmæssige oplysninger. Desuden indeholder journalen oplysninger om aftaler, der er indgået og samtykke der er givet. Det, der står i journalen, skal være genkendelig for klienten.

Journaler oprettet i forbindelse med terapeutiske ydelser opbevares i fem år fra seneste notat i journalen.

Generelt
Der journalføres det, der er nødvendigt for en god og sikker patientbehandling – Jeg journalfører, det mine klienter kommer for, hvilken problemstilling der er tale om – og hvad mine klienter ønsker hjælp til. Jeg journalfører ligeledes, hvad jeg informerer mine klienter om, og hvad de evt. måtte sige ja til med udgangspunkt i det informerede samtykke.

Mine journaler fungerer som mine egne arbejdspapirer, og jeg journalfører kun de højest nødvendige persongenkendelige oplysninger for at kunne give den bedste behandling eller for at opfylde lovgivningen. Jeg journalfører selv, og der er ikke andre end mig, der har adgang til journalerne, der opbevares elektronisk sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til retningslinjerne herfor.

Jeg kan undervejs i mine sessioner foretage noter på et stykke papir. Disse noter vil blive skrevet i journal, hvis de skønnes relevante for sessionen eller behandlingen. Papirerne makuleres altid.

Journalpligten er med til at sikre klientens retssikkerhed, idet man som klient har ret til at få aktindsigt i egen journal. Desuden kan journalen bruges som arbejdsredskab for terapeuten og fungere som dokumentation for det arbejde terapeuten har udført.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. Oplysningerne slettes når kundeforholdet er ophørt.

Videregivelse af data
Efter Sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold. Dog har jeg som autoriseret jordemoder en særlig underretningspligt, der går forud for min tavshedspligt. Den skærpede underretningspligt betyder, at jeg har pligt til at reagere alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Ligeledes skal jeg handle professionelt, hvis en klient sætter sit eget eller andres liv i fare.

Derudover på videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i Sundhedslovens kapitel 9.

De data jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil der blive videregivet oplysninger om behandlingen til den betalende part.

Som psykoterapeut går jeg i supervision og henter hjælp, vejledning og rådgivning hos kolleger også i forhold til specifikke sager. I sådanne sammenhænge er der tale om samtaler imellem mennesker, hvor alle har tavshedspligt, både om de klienter der tales om og om indholdet af hvad der bliver talt om i supervisionen. Formålet med supervision er at sikre den faglige standard i behandlingen, det vil sige at give klienterne den bedst mulige hjælp. Jeg nævner ikke mine klienter ved deres fulde navn eller på anden vis gør dem genkendelige under supervision.

Dine rettigheder vedrørende data

Du kan få indsigt i hvilke data, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig.

I forbindelse med jordemoderfaglige ydelser må jeg ikke, efter Autorisationslovens § 24, slette oplysninger i din journal. Men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse til din journal.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Sikkerhed

Klinikken beskytter dine persondata og behandler alle personfølsomme data med stor forsigtighed.

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg give dig adgang til de data, jeg behandler om dig.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig på kontakt@helenecagara.dk

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med os, kan du klage til Datatilsynet.

Klager over behandlingen af dine personoplysninger kan indgives til:
Datatilsynet,
Borgergade 28, 5. sal,
1300 København K.
Telefon 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk

Når du henvender dig

Henvendelse kommer ad disse veje
Man ringer eller SMS’er til mig på tlf. 2262 0343
Man sender mig en e-mail til adressen kontakt@helenecagara.dk
Da der ikke kan garanteres risiko for hacking af e-mails, kan det ikke anbefales at sende personfølsomme oplysninger.

Man kan skrive til mig via kontaktformular på min hjemmeside www.helenecagara.dk

Når du sender noget til mig, anser jeg det som en accept af, at jeg må gemme oplysningerne.
Uvæsentlige oplysninger som fx tidsbestilling, sletter jeg.

Når jeg svarer klienter skriftligt, gør jeg det altid kort.

Brug af dit telefonnummer eller e-mailadresse
Jeg sender aldrig noget uopfordret til dig. Jeg har ikke e-mails fra klienter liggende i min mailboks, jeg sletter dem hurtigt og overfører vigtige oplysninger til journalsystemet.

Nyhedsbrev
Hvis du modtager mit nyhedsbrev, sker det fordi du selv aktivt har tilmeldt din e-mailadresse til at modtage nyhedsbrevet på min hjemmeside. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet.
Fakturering
Når du har betalt for en ydelse i klinikken, modtager du en kvittering herfor.
Der betales i forbindelse ved endt session enten kontant eller via Mobilepay.
Etik

Jeg er uddannet kognitiv terapeut, og er under uddannelse som psykoterapeut MPF. I den forbindelse vil jeg forpligte mig til at overholde Dansk Psykoterapeutforenings etiske regelsæt. Når jeg er færdiguddannet kan man som klient klage til Dansk Psykoterapeutforenings Etikudvalg, hvis man oplever overskridelse af etikreglerne.

Derudover bærer jeg autorisation som jordemoder, hvilket betyder, at jeg er underordnet de offentlige regler i forbindelse med en sådan autorisation, for eksempel i forbindelse med at mine ydelser er sundhedsydelser, har jeg journalpligt og er forpligtet til at henvise videre til bedst mulige behandlingstilbud. Endvidere følger jeg som en selvfølge de etiske retningslinjer for jordemødre

Cookies
Hvad er cookies og hvorfor anvendes de
Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke.

Slet eller slå cookies fra i browseren
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Yderligere information

Man kan læse mere om reglerne disse steder, som er den lovgivning der danner grundlag for behandlingen af oplysningerne

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192522

Bekendtgørelse af Sundhedsloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871#id5f3140bc-b43f-4146-9f2e-6a33a89b6d21

Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=201378

Styrelsen for Patientsikkerhed
https://stps.dk

Databeskyttelsesforordningen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA

Databeskyttelsesloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319

www.datatilsynet.dk

De etiske retningslinjer for Jordemødre
http://www.jordemoderforeningen.dk/fileadmin/Fag___Forskning/Etiske_retningslinjer/Etiske_Retningslinjer_2010.pdf

Dansk Psykoterapeutforenings etiske regelsæt
https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/